Condicions de Compra

La venda d'entrades implica l'acceptació de les condicions generals:

La venda d’entrades s’entén realitzada al domicili social de la promotora i el fet de comprar una entrada implica l’acceptació de les condicions generals d’ús aquí descrites.

La llengua de contractació és la seleccionada en el moment d’entrar a la plana web.

El comprador ha de tenir com a mínim 18 anys i capacitat legal per comprar.

L’Usuari accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

1. Accés al Recinte

1.1 Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per la seva verificació. Serà indispensable portar a sobre un document oficial d’identitat en tot moment. Es prega als usuaris que vagin amb la màxima antelació possible al Palau Sant Jordi per evitar cues innecessàries i agilitzar l'accés al recinte.

1.2 L'Organitzador denegarà l'accés al recinte al portador si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:

1.2.1 L'entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.

1.2.2 El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l'odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l'exterior o en l'entrada, al que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.

1.2.3 El portador presenta símptomes d'embriaguesa o d'estar consumint o haver consumit drogues o substancies estupefaents.

1.2.4 L'exercici del dret d'admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d'accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

1.2.5 A l'entrada al recinte, el públic pot ser subjecte a un registre segons la Llei. No està permesa l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent.

1.2.6 L'Organitzador podrà denegar l'accés o expulsar dels recintes al portador de l'entrada en cas d'incompliment de les indicacions del personal de l'Organització, així com en cas que pugui raonablement presumir-se que es crearà una situació de risc o perill per al propi portador o altres assistents o per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.

2. Identificació de la Promotora

Vosté està contractant amb:

Associació pel refugi CASA NOSTRA, CASA VOSTRA
Domicili: C/ Sant Lluis, num. 34 planta principal, CP: 08012, Barcelona
Nif: G6682858518
e-mail: info@casanostracasavostra.cat
Facebook: https://www.facebook.com/volemacollir

3. Condicions generals de l'entrada:

L’adquisició d'entrades pel concert suposa l’acceptació de les següents condicions:

3.1 Un cop adquirida l'entrada, només es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l'esdeveniment. No es realitzaran devolucions, excepte en els casos especificats en les condicions generals d'entrada (punt 3.2)

3.2 En cas de cancel·lació, l’adquirent podrà sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l’Organitzador. Es considerarà cancel·lació la suspensió del concert. La suspensió es donarà per impossibilitat d’assistència de l’artista o artistes concertats per l’Organització pel concert. Si fos possible, l’Organització intentarà buscar una nova data pel concert cancel·lat.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació del concert a causa de la suspensió o la modificació que es produeixi un cop començat l'espectacle o l'activitat i siguin degudes a causes fortuïtes o de força major.

3.3 L'Organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat adquirida en els punts de venda oficials. L'Organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l'entrada. Has de custodiar l'entrada fins el dia de l’esdeveniment com si fossin diners en metàl·lic. El beneficiari de l’entrada o la persona a nom de qui es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l’esdeveniment. Només serà vàlida la primera entrada que sigui presentada i validat el seu codi. Qualsevol entrada amb el mateix codi, que sigui presentada posteriorment, serà totalment invàlida. No està permesa la revenda de l'entrada.

IMPORTANT: El codi de la teva entrada permet l’accés al recinte un sol cop. És la teva responsabilitat custodiar-lo i evitar que pugui ser duplicat. No publiquis la teva entrada a les xarxes social, no la imprimeixis en llocs no segurs i guarda-la fora de l’abast de terceres persones.

La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error al realitzar la compra de les entrades no són motiu que permetin la seva devolució. Els viatges, allotjaments o prestacions de qualsevol tipus en relació amb l'esdeveniment que hagi contractat l'Usuari pel seu compte corren del seu propi compte i risc.

Si les entrades són recollides per persona autoritzada pel titular, s'haurà d'entregar: DNI o passaport del titular i autorització signada pel mateix.

Si existeix vídeo vigilància a l'accés s'informarà l'Usuari que la seva imatge passarà a formar part d'un fitxer responsabilitat del lloc de l'esdeveniment o promotor amb la finalitat de control d'accessos i seguretat de l'esdeveniment, així com per la resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant de l'Organitzador de l'esdeveniment.

S'informa que qualsevol imatge vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il·lícites o qualsevol dany que pugui provar-se, tant a persones com a béns. Les dades seran automàticament facilitades a autoritats judicials o policials.

3.4 Si facilites dades d'un acompanyant t'obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat que apareix a la clàusula següent.


3.5 El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà. Les imatges poden aparèixer a Internet per la qual cosa la seva difusió pot no ser controlada.

3.6 En el cas d'imatges recollides per CASA NOSTRA CASA VOSTRA t'informem que les teves dades estan incorporades a fitxers sota responsabilitat de la promotora amb la finalitat de gestionar la compra d'entrades i/o la relació. Pots exercir respecte a les teves dades el dret d'accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-te al tractament de les teves dades dirigint-te al domicili assenyalat.

COOKIES: amb la navegació en aquesta web s'accepta la instal·lació de cookies. Consulta la política de cookies de la nostra web.

Al fer el pagament les teves dades queden automàticament facilitades a l'empresa que gestiona el pagament per targeta i al banc.

3.7 La possessió de l'entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sorteigs) associats al posseïdor de l'entrada o tercers. Aquestes activitats seran rastrejades a Internet amb l'objectiu d'establir la responsabilitat pertinent.

4. Drets d’imatge i propietat intel·lectual

Queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l'interior dels recintes excepte autorització expressa de l'Organització.

5. Reclamacions

Les persones interessades trobaran fulls de reclamació a la seva disposició en el lloc de celebració del concert.

6. Menors d’Edat

Els menors de 0 a 15 anys hauran d'accedir acompanyats de progenitors (pares) o tutores legals. Els tutors legals hauran de portar la documentació que els identifiqui com a tals. Els menors de 16 i 17 anys podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults sense necessitat d'anar acompanyats. Important: tots els assistents (siguin menors o majors d'edat) ha d'adquirir la seva entrada per poder accedir al concert.

CASA NOSTRA CASA VOSTRA pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions o informar d'incidències, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent per mitjà dels canals que consideri adequats.

7. Preu de l’entrada: el preu inclou l'IVA

La promotora té una política activa de resolució de conflictes, per la qual cosa posa al seu servei l'atenció al client. Informem que segons l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 s'ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu / consumers / ODR Això no obstant, la promotora decidirà, en cada cas, si s'adhereix o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes poden i s'han de resoldre fora d'aquests àmbits, pel que aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzeu el nostre sistema d'atenció al client. Gràcies per la vostra comprensió.